بررسی تغییرپارامترهای ترموهیدرولیکی سوخت و سیال خنک کننده در هنگام استفاده از سوخت دوگانه دی اکسید توریوم و اورانیوم در راکتورهای SMR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0