ارزیابی الگوریتم FDK در بازسازی و پردازش تصاویر مقطع نگاری رایانه ای صنعتی پرتو های گاما باریکه موازی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (659.46 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0