ارزیابی الگوریتم FDK در بازسازی و پردازش تصاویر مقطع نگاری رایانه ای صنعتی پرتو های گاما باریکه موازی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0