ارزیابی برمبنای ریسک AOT وSTI برای سیستم ECCS راکتور هستهای LOCA در حوادث VVER-1000/446

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (891.46 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0