اندازهگیری غلظت گاز رادون در مکانهای سربستهی شهر اصفهان با استفاده از دستگاه2-1688RTM و تعیین پرتوزایی مصالح ساختمانی به کار رفته با استفاده از آشکارساز HPGe
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.4 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0