تعیین بازهی انرژی بهینه در تصویربرداری اسپکت با تالیوم-201 و بررسی تأثیر اصلاح پراکندگی بر کیفیت تصاویر بدست آمده از بازهی انتخابی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (674.57 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0