شبیه سازی دوز جذبی تومور ملانوم چشمی در براکی تراپی با استفاده از کد کامپیوتری 4GEANT مبتنی بر روش مونتکارلو
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (834.94 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0