محاسبات سطحمقطع شکافت برخی از آکتینیدها برپایهی مدل اپتیکی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.04 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0