شبیه سازی تغییرات ضریب برش و موجودی گاز درون ماشین سانتریفیوژ در هنگام راهاندازی در حالت گذرا
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.04 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0