طراحی شبکه نگهدارنده جدید جهت افزایش ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد2.6. MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.1 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0