بررسی اثر حذف فیلتر هموارکننده دستگاه واریان C/D 2100 با باریکه MV 18 بر توزیع عرضی دز و میزان پراکندگی تابش با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.04 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0