تعیین زمان درمان بهینه دستگاه تخلیه سد دیالکتریک DBD با گاز کاری هوا با استفاده از گرید برای درمان زخم های سطحی پوست موشهای Balb/c بر اساس فازهای زخم
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.11 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0