بررسی و طراحی حفاظ مناسب راکتور MUTSU با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (883.41 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0