بررسی خواص اپتیکی نانولوله های کربنی چند دیواره پرتودهی شده با باریکه الکترونی پُرانرژی با بهره گیری از طیف سنجی رامان
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.06 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0