بررسی خواص اپتیکی نانولوله های کربنی چند دیواره پرتودهی شده با باریکه الکترونی پُرانرژی با بهره گیری از طیف سنجی رامان

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0