مقایسه میزان دقت نرم افزارهای طراحی درمان با الگوریتم های محاسبه دوز مختلف دررادیوتراپی ناحیه قفسه سینه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (606.43 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0