بررسی خواص نوترونیک مجتمعهای سوخت صفحهای در یک راکتور کوچک مدولار و انتخاب چیدمان مناسب با تعداد صفحات بهینه
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (958.17 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0