ارزیابی دز جذبی ارگانهای حیاتی بدن ناشی از تزریق دو رادیوداروی کلیوی بر پایه دادههای آزمایشگاهی موش
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (717.76 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0