بررسی تاثیر جایگزینی بتن باریتی با چدن بر مشخصات نوترونی و فوتونی در اتاقک تکفامساز سیستم پراش سنجی نوترون راکتور تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0