بررسی برانگیختگی های اختلالی در همسایگی هسته های نزدیک لایه های بسته پروتونی یا نوترونی بین حدود دوکی شکل)Prolate( و پخت )Oblate(
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0