تاثیر استفاده از سوخت حلقوی با قابلیت خنک شوندگی از داخل و خارج در راکتور هسته ای ماژولار کوچک بر جرم بحرانی سوخت
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (798.5 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0