محاسبه ضریبپخش نوترون با استفاده از نتایج شبیهسازی قلب یک راکتور حرارتی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (821.28 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0