ارزیابی تاثیر غنای سوخت بر پارامترهای ترموهیدرولیکی قلب یک راکتور هستهای -VVER 1000 با استفاده ازتحلیل کانال داغ و مدلسازی شبکههای عصبی مصنوعی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (762.44 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0