انرژی بستگی و انرژی میدانهای مزونی ایزوتوپهای Pb214-182 با استفاده از مدل میدان میانگین نسبیتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0