جداسازی ایزوتوپ 136-Xe در یک آبشار Q با استفاده از *M بهینه و بررسی تاثیر محل ورود خوراک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0