محاسبات عمق مصرف سوخت راکتور1000VVER با مجتمع های سوخت نسل TVSA جهت استفاده در راکتورهای نسل آتی نیروگاه هسته ای بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0