تعیین میزان فاکتور پراکندگی فانتوم با استفاده از شبیه سازی کد MCNP و راستی آزمایی با اندازه گیری تجربی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (753.5 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0