بررسی تغییرات شعاعی و محوری غلظت اجزاء یک مخلوط گاز چندجزئی و ایزوتوپی درون ماشین سانتریفیوژ گازی با استفاده از روش DSMC
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها