شبیه سازی پمپ مولکولار با اعمال توزیع محوری و شعاعی سرعت چرخشی گاز درون شیار
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها