محاسبه ضرایب انطباق مومنتوم در برهمکنش گاز هگزافلورایداورانیم و سطح پلیمری با شبیهسازی دینامیک مولکولی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها