پیشبینی تابع جریان برای محرکهای درون ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش DSMC
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.28 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0