طراحی سلول سوسوزن پلاستیک همراه با مواد جاذب نوترون حرارتی برای شمارش نوترون در میدان های آمیخته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0