بررسی تاثیر غلظت گادولینیوم بر راکتیویته اضافی قلب و فاکتور بیشینه قدرت شعاعی و محوری در یک راکتور هستهای SMR با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0