توان تفکیک جرمی دام چهار قطبی پائول در محصورسازی یونهای گازی 6UF در اثر پتانسیل بار فضایی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (714.96 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0