طراحی و شبیهسازی پارامترهای موثر در خنککاری تارگت جامد مولد نوترون صنعتی 400 وات
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (746.38 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0