تعیین آستانه گذر الکتریکی دزیمتر مبتنی بر نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانولوله کربنی چند دیواره: مقایسه تجربی و شبیهسازی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
1پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2عضو هیئت علمی
چکیده
کلیدواژه ها