تعیین آستانه گذر الکتریکی دزیمتر مبتنی بر نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانولوله کربنی چند دیواره: مقایسه تجربی و شبیهسازی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (887.06 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0