سنتز کربن-گرمایی کاربید بور حاوی کربن آزاد ناچیز با کاربرد کاتالیزور منیزیم کلرید

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0