بررسی امواج سالیتونی در پلاسمای همجوشی توکامک شامل ذرات دارای تابع توزیع کرنز
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (897.1 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0