بررسی میزان دز دریافتی از چشمه پرتوزای ایریدیم192 با آهنگ دز بالا در درمان سرطان ریه به روش براکی تراپی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0