سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصیهای تکی و ترکیبی لانتانیدها از دیدگاه دزیمتری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0