چارچوب های آلی – فلزی تغییر یافته جهت جداسازی ایزوتوپهای گازی هیدروژن: مطالعه ای بر پایه نظریه تابعی چگالی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (765.38 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0