بررسی اثر پرتودهی گاما بر محتوای پیگمان لیکوپن و فنول کل، فعالیت آنتیاکسیدانی و کیفیت میکروبی تفاله گوجهفرنگی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.17 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0