بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر شتاب الکترون نسبیتی در کانال یونی ایجاد شده در شتابدهندههای پلاسمایی با ابعاد کوچک
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (744.16 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0