بررسی پیشگرمایش پلاسمای همجوشی هستهای با استفاده از روش حل تحلیلی و شبیه سازی ذرهای دو بعدی پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (683.74 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0