تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت راکتورپیشرفته آلفرد با خنک کننده سرب مذاب با استفاده مدل تک کانال گرم شونده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها