محاسبات ) burn up ( در راکتور آلفرد با سوخت MOX و تعیین پارامترهای نوترونی با کد

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها