وابستگی جرم و شعاع بیشینهی ستارهی نوترونی به تقارنی مادهی هستهای
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها