بررسی روش تولید رادیونوکلئید درمانی تربیوم-161 با استفاده از کدهای 3.2EMPIRE و 162Dy(3H,alpha)161Tb با استفاده از واکنش TALYS 1.6
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.15 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0