بررسی تغییرات ضرایب باری موثر چهار قطبی برای زنجیره های ایزوتوپی Xe و Cd
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (846.38 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0