مطالعه تئوری تولید رادیوایزوتوپ فسفر-32 با استفاده از نوترونهای تولید شده از سیکلوترون
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.21 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0