بررسی تأثیر استراتژی نگهداری بر مشخصه های اجرایی سیستم ECCS راکتور 446VVER1000/V تحت تست نظارتی با استفاده از روش چندحالته مارکوف

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0