بررسی اثر فرسودگی بر اجزاء بحرانی سیستم ایمنی ECCS نیروگاه هسته ای 1000VVER با استفاده از مدل مارکوف

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0